Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant

Wymagania:

 • tytuł zawodowy licencjata lub magistra matematyki z jednoczesną otwartością na tematy o charakterze aplikacyjnym lub, alternatywnie, tytuł zawodowy licencjata lub magistra pokrewnych dziedzin (fizyka, biologia obliczeniowa, informatyka) z silnym zapleczem matematycznym;
 • wymagane umiejętności programistyczne i informatyczne;
 • chęć prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych oraz udziału w konferencjach, seminariach naukowych i warsztatach;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego

Opis zadań:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze układów dynamicznych i neurobiologii matematycznej w zakresie zgodnym z tematyką projektu Wyzwania dynamiki niskowymiarowej w hybrydowych modelach neuronów (opis popularnonaukowy projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/462520-pl.pdf)
 • uczestnictwo w dyskusjach i spotkaniach zespołu badawczego oraz konsultacjach z ekspertami zewnętrznymi i współpracownikami
 • przeprowadzenie części zadań obliczeniowych i programistycznych w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu
 • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu (udział w konferencjach i  zaangażowanie w przygotowywanie publikacji)

Typ konkursu NCN: SONATA – ST

Termin składania ofert: 24 listopada 2020, 12:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w miesięcznej wysokości 1400 zł przyznane na okres 24 miesięcy. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych lub szkoleniowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe uwzględniające przebieg edukacji, dorobek naukowy (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody

oraz doświadczenie badawcze zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty

i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (Proszę dodać zgodę na przetwarzanie danych osobowych: ,,)

 • odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów I lub II stopnia
 •  karta przebiegu studiów lub suplement do dyplomu z ocenami
 •  list motywacyjny

Dokumenty (w j. polskim lub j. angielskim) prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: justyna.signerska@pg.edu.pl (temat: Stypendium SONATA 15).

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line celem oceny kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 grudnia 2020 r.