Energia odnawialna bliżej nas

W dniu 15 września 2017 roku, podczas Pomorskich Dni Energii, na terenie siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyła się impreza edukacyjna pt. „Energia odnawialna bliżej nas”. Organizatorami przedsięwzięcia byli członkowie Koła Naukowego Studentów Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Międzywydziałowego Koła Naukowego „EcoCarPG”, zrzeszającego studentów Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Projekt otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Beneficjent: Politechnika Gdańska

Nazwa zadania: Energia odnawialna bliżej nas

Koszt kwalifikowany zadania: 11 800 zł

Kwota oraz forma dofinansowania: do 9 000 zł, dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dzięki wsparciu Funduszu zakupiono akumulator o dużej pojemności, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy do badania instalacji fotowoltaicznych oraz kamerę termowizyjną do badania strat energii w pojeździe zasilanym ogniwami paliwowymi.

Publiczność odwiedzająca imprezę została poinformowana o źródle jej dofinansowania

OPIS ZADANIA EDUKACYJNEGO

„Energia odnawialna bliżej nas”

Przedsięwzięcie było adresowane do mieszkańców województwa pomorskiego zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii (OZE): dorosłych, młodzieży i dzieci, a także specjalistów z tejże branży.

Obecnie energia pozyskiwana jest głównie ze źródeł konwencjonalnych, co w znacznym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska – głównie wskutek spalania paliw kopalnych. Powszechna dostępność dopracowanych od dawna technologii pozyskiwania energii z takich paliw oraz ich wciąż stosunkowo niska cena powodują, że odnawialne źródła energii nadal wykorzystuje się zbyt rzadko. Sytuacja ta musi ulec zmianie wobec rosnących cen paliw oraz – przede wszystkim - rosnącego zanieczyszczenia środowiska.

Jednym z czynników ograniczających popularność OZE w polskich gospodarstwach domowych jest wciąż niska świadomość społeczeństwa na temat źródeł energii odnawialnych oraz konieczności ich wykorzystywania. Rożnego rodzaju imprezy o charakterze popularyzatorskim, adresowane przede wszystkim do młodzieży, pozwolą na zakorzenienie idei OZE w pokoleniu, które kształtuje obecnie swój światopogląd, jak również sprzyjać będą podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zastosowania OZE przez inwestorów. Treść dydaktyczna takich imprez może być także pomocna osobom podejmującym decyzje dotyczące działań handlowych oraz przyczyni się do usprawnienia przepływu merytorycznej informacji na linii inwestor - producent - konsument OZE.

„Energia odnawialna bliżej nas” była wspólnym przedsięwzięciem Koła Naukowego Studentów Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Międzywydziałowego Koła Naukowego „EcoCarPG”, zrzeszającego studentów Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. W czasie imprezy odbyły się:

  • Warsztaty edukacyjne, polegające na przeprowadzaniu pod nadzorem instruktora nieskomplikowanych eksperymentów: badanie działania kolektora słonecznego, sprężarkowej pompy ciepła, układu kolektor słoneczny – sprężarkowa pompa ciepła, pompy ciepła na elementach Peltiera, termogeneratora elektrycznego na elementach Peltiera, ogniwa paliwowego, różnych absorberów kolektorów słonecznych. Każdy z zestawów eksperymentalnych był wyposażony w skrypt objaśniający istotę eksperymentu i sposób jego przeprowadzenia. Proponowane ćwiczenia charakteryzowały się różnym stopniem trudności. Warsztaty adresowane były do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób dorosłych.
  • Demonstracje funkcjonowania niektórych systemów OZE, w tym komercyjnego systemu fotowoltaicznego typu „off gride”, zaopatrzonego w przyrządy pomiarowe ilustrujące jego pracę.
  • Pokazy proekologicznego pojazdu elektrycznego zasilanego ogniwami wodorowymi (paliwowymi).

Impreza była także okazją do dyskusji poświęconych sposobom pozyskiwania czystej energii oraz najnowszym trendom i technologiom w dziedzinie OZE prowadzonych przez studentów Politechniki Gdańskiej.

Istotnym walorem przedsięwzięcia była także popularyzacja nauk fizycznych, technicznych i inżynierskich, w tym dotyczących OZE, a także przedstawienie części oferty dydaktycznej Politechniki Gdańskiej.

Załączone pliki