Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Ostatni tydzień na aplikowanie do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Przypominamy, że 19 lipca (piątek) upływa termin na składanie dokumentów do szkoły doktorskiej. Nabór w systemie elektronicznym zakończy się o godz. 12.00, natomiast wersje papierowe dokumentów można dostarczać do godz. 13.00.

Otrzymane aplikacje zostaną przekazane komisjom rekrutacyjnym powołanym przy poszczególnych dyscyplinach do oceny.

Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

10 czerwca b.r. ogłoszona została rekrutacja standardowa na rok akademicki 2019/2020 do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (  Zarządzenie Rektora nr 20/2019 z 10.06.2019 w związku z  Uchwałą Senatu nr 293/2019/XXIV z 29.04.2019). 
Informacje o rekrutacji można znaleźć w zakładce >>> Dla kandydatów na stronie Szkoły Doktorskiej. Zwracamy szczególną uwagę na:

Przypominamy, że rekrutacja do szkoły prowadzona jest przez komisje rekrutacyjne powołane dla poszczególnych dyscyplin, a nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną po uzyskaniu wcześniejszej zgody potencjalnego promotora, wpłaceniu   opłaty rekrutacyjnej, a następnie dostarczeniu   kompletu dokumentów do   Biura Rekrutacji.
 

====
 

One week left to apply to the Doctoral School at Gdańsk University of Technology

We remind you that July 19 (Friday) is the deadline for submitting documents to the doctoral school. Recruitment in the electronic system will end at 12.00, while hard copies of documents can be delivered until 1.00 p.m.

The received applications will be forwarded to the recruitment committees appointed for each discipline for evaluation.

Announcement of the standard admission to the Doctoral School at Gdańsk University of Technology

On 10 June, 2019 we announced the standard admission to the Doctoral School at Gdańsk University of Technology for AY 2019/2020. 


Precise information on recruitment procedure can be found in section   >>>  For candidates on our website. We would like to draw your attention in particular to:

Please bear in mind that the recruitment is carried out by the admission committees appointed for particular disciplines and that there are two prerequisites for taking part in our online enrollment -  prior acceptance from your  prospective supervisor and payment of the   application fee, which should be followed by submitting the set of application documents to our   Admissions Office.