Oferta stypendialna dla studenta w ramach projektu „Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie”

 

 Oferta stypendialna dla studenta w ramach projektu „Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie”

 

Od kandydatów wymagane jest:

 

1) posiadanie stopnia mgr. inż. nanotechnologii, inżynierii materiałowej lub pokrewnej dziedziny, lub studiowanie co najmniej na czwartym roku studiów jednolitych magisterskich lub studiowanie na studiach II stopnia (zaliczony przynajmniej pierwszy semestr studiów);*

 

2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 

3) znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów ceramicznych, rentgenowskiej analizy materiałów oraz podstaw badań właściwości elektrochemicznych materiałów tlenkowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych;

 

4) gotowość podjęcia studiów doktoranckich na Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej od r. ak. 2018/2019 lub w najbliższym możliwym terminie po ukończeniu studiów II stopnia.

 

*Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.

 

Opis zadań:

 

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Komisję Europejską, konkurs m.ERA.net, nr rejestracyjny projektu 2016/22/Z/ST5/00691, na stanowisku doktorant-stypendysta.

 

Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to:

 

- synteza materiałów ceramicznych;

 

- pomiar właściwości fizyko-chemicznych materiałów ceramicznych metodami: rentgenowskiej dyfraktometrii strukturalnej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, termograwimetrii i innymi metodami uzupełniającymi.

 

- analiza danych eksperymentalnych;

 

Typ konkursu NCN: m.ERA.net

 

Termin składania ofert: 21 sierpnia 2017, 12:00

 

Forma składania ofert: osobiście/pocztą

 

Warunki zatrudnienia:

 

Zastrzeżenia:

 

1) maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 36 miesięcy, a minimalny 6 miesięcy, przy czym termin zawarcia umowy stypendialnej zależeć będzie od terminu rozpoczęcia realizacji projektu;

2) wysokość środków wynosi miesięcznie 1719 PLN, oraz przewidziane jest finansowanie uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych;

 

3) w okresie pobierania tego stypendium nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na II stopniu studiów lub na studiach jednolitych wraz z informacją o semestrze i czasie trwania studiów,

4) minimum jedna opinia pracownika naukowego potwierdzająca kwalifikacje kandydata, zawierająca dane kontaktowe,

5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,

7) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.08.2017 r. godz. 12.00, w formie papierowej w Sekretariacie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk bądź pocztą na podany adres.

 

Dodatkowe informacje:

 

Bliższych informacji udziela:

 

dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń alegryn@pg.edu.pl +48 58 348 66 19

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.08.2017 r.

 

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.