Oferta stypendialna dla studenta/doktoranta w ramach projektu „Tlenki trójprzewodzące”

Oferta stypendialna dla studenta/doktoranta w ramach projektu „Tlenki trójprzewodzące”

 

Od kandydatów wymagane jest:

 

1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego inż., nanotechnologii, inżynierii materiałowej lub

pokrewnej dziedziny;*

 

2) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

 

3) znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów ceramicznych, rentgenowskiej analizy

materiałów oraz podstaw badań właściwości elektrochemicznych materiałów tlenkowych ze

szczególnym uwzględnieniem materiałów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych;

 

4) studiowanie na studiach II lub III stopnia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

 

 

*Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki

określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.

 

Opis zadań:

 

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Tlenki trójprzewodzące”, finansowanego przez narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs Opus 12, nr rejestracyjny projektu o numerze 2016/23/B/ST5/02137, na stanowisku student/doktorant-stypendysta. Głównym celem projektu jest opracowanie, opisanie i zrozumienie właściwości tlenków trójprzewodzących.

 

Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to:

 

- synteza materiałów ceramicznych;

 

- pomiar właściwości fizyko-chemicznych materiałów ceramicznych metodami: rentgenowskiej dyfraktometrii strukturalnej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej i innymi metodami uzupełniającymi.

 

- analiza danych eksperymentalnych;

 

Typ konkursu NCN: Opus

 

Termin składania ofert: 20 sierpnia 2017, 12:00

 

Forma składania ofert: osobiście/pocztą/mail

 

Warunki zatrudnienia:

 

Zastrzeżenia:

 

1) maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 36 miesięcy, a minimalny 6 miesięcy, przy czym

termin zawarcia umowy stypendialnej zależeć będzie od terminu rozpoczęcia realizacji projektu;

 

2) wysokość środków wynosi miesięcznie 500 PLN, oraz przewidziane jest sfinansowanie

uczestnictwa w co najmniej jednej konferencji;

 

3) w okresie pobierania tego stypendium niemożliwe jest pobieranie innego wynagrodzenia w

jakiejkolwiek formie ze środków NCN;

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu

równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na III stopniu studiów wraz z informacją o

semestrze i czasie trwania studiów,

4) minimum jedną opinię pracownika naukowego potwierdzającą kwalifikacje kandydata,

5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,

7) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy składać do Sekretariatu Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, bądź w formie elektronicznej do

kierownika projektu (pliki należy załączyć wyłącznie w formacie pdf).

 

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci

zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba

rekomendowana do otrzymania stypendium.

 

Dodatkowe informacje:

 

Szczegółowych informacji udziela:

Prof. dr hab. inż. Maria Gazda margazda@pg.edu.pl +48 58 348 66 15

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.