Oferta stypendialna dla doktoranta w ramach projektu „Tlenki trójprzewodzące”

 • Oferta stypendialna dla doktoranta w ramach projektu „Tlenki trójprzewodzące”

   

  Od kandydatów wymagane jest:

   

  1. posiadanie stopnia mgr. inż. nanotechnologii, inżynierii materiałowej lub pokrewnej dziedziny;*

   

  1. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
  2. znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów ceramicznych, rentgenowskiej analizy

  materiałów oraz podstaw badań właściwości elektrochemicznych materiałów tlenkowych ze

  szczególnym uwzględnieniem materiałów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych;

   

  1. studiowanie lub gotowość podjęcia studiów doktoranckich (studia III stopnia) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

   

  *Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki

  określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.

   

   

  Opis zadań:

   

  Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Tlenki trójprzewodzące”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs Opus 12, nr rejestracyjny projektu o numerze 2016/23/B/ST5/02137, na stanowisku doktorant-stypendysta. Głównym celem projektu jest opracowanie, opisanie i zrozumienie właściwości tlenków trójprzewodzących.

   

  Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to:

  - synteza materiałów ceramicznych;

   

  - pomiar właściwości fizyko-chemicznych materiałów ceramicznych metodami: rentgenowskiej dyfraktometrii strukturalnej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, termograwimetrii i innymi metodami uzupełniającymi.

   

  - analiza danych eksperymentalnych;

   

   

  Typ konkursu NCN: Opus

   

  Termin składania ofert: 20 sierpnia 2017, 12:00

   

  Forma składania ofert: osobiście/pocztą/mail

   

  Warunki zatrudnienia:

  Zastrzeżenia:

  1) maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 36 miesięcy, a minimalny 6 miesięcy, przy czym

  termin zawarcia umowy stypendialnej zależeć będzie od terminu rozpoczęcia realizacji projektu;

   

  2) wysokość środków wynosi miesięcznie 1500 PLN, oraz przewidziane jest sfinansowanie

  uczestnictwa w co najmniej jednej konferencji;

  3) w okresie pobierania tego stypendium niemożliwe jest pobieranie innego wynagrodzenia w

  jakiejkolwiek formie ze środków NCN;

   

  Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1) podanie,

  2) życiorys,

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu

  równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na III stopniu studiów wraz z informacją o

  semestrze i czasie trwania studiów,

  4) minimum jedną opinię pracownika naukowego potwierdzającą kwalifikacje kandydata,

  5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

  6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,

  7) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

  danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst

  jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

   

  Dokumenty należy składać do Sekretariatu Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

  Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, bądź w formie elektronicznej do

  kierownika projektu (pliki należy załączyć wyłącznie w formacie pdf).

   

  Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci

  zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba

  rekomendowana do otrzymania stypendium.

   

  Dodatkowe informacje:

  Szczegółowych informacji udziela:

  Prof. dr hab. inż. Maria Gazda margazda@pg.edu.pl +48 58 348 66 15

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2017 r.

  Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.

  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.