Konkurs Czerwonej Róży 2021

Rozpoczęła  się kolejna edycja prestiżowego Konkursu Czerwonej Róży 2021 w kategorii „najlepszy student” i w kategorii „najlepsze koło naukowe” województwa pomorskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających w Pomorskiem.

Każda  osoba studiująca na drugim stopniu kształcenia na Politechnice Gdańskiej, która uzyskała wysoką średnią ocen za wyniki w nauce (za 2 poprzednie semestry), ma osiągnięcia naukowe albo sportowe lub artystyczne oraz jest aktywna społecznie i potrafi publicznie zaprezentować swoje osiągnięcia z okresu studiów wyższych, ma szansę zostać „najlepszym studentem” Politechniki Gdańskiej w 2021r. i ubiegać się o Laur Czerwonej Róży na Etapie Międzyuczelnianym, w którym dla najlepszego studenta spośród najlepszych studentów nagrodą jest samochód osobowy.

Koło naukowe działające w Politechnice Gdańskiej, za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub społeczne w okresie ostatnich 3 lat może ubiegać się o miano „najlepszego koła naukowego” w Politechnice Gdańskiej (Etap Uczelniany) w 2021r. i zostać kandydatem naszej Uczelni na Etapie Głównym (Etap Międzyuczelniany), w którym nagrodą dla najlepszego koła naukowego spośród zgłoszonych kół naukowych przez uczelnie woj. pomorskiego jest 12000zł.

Wymagane jest aby wypełnione Formularze zgłoszeniowe na Etapie Uczelnianym były zaparafowane przez Prodziekana danego wydziału. Wypełnione wnioski kandydaci z WFTiMS powinni złożyć do Dziekanatu WFTiMS do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 15.00 (piątek).

Regulamin Konkursu i Formularze zgłoszeniowe oraz inne materiały dot. warunków udziału
w Konkursie są zawarte na stronie Stowarzyszenia Czerwonej Róży
www.czerwonaroza.org.pl.


Nagrody 

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego

Gospodarz Konkursu w 2021 r.: Uniwersytet Gdański

Nagrodami w Konkursie za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz aktywność społeczną kandydata, a także sposób ich publicznej prezentacji, z okresu studiów wyższych lub ostatnich trzech lat, odpowiednio w odniesieniu do studenta (wyłącznie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) i koła naukowego są:

 1. w kategorii „najlepszy student” – samochód osobowy,
 2. w kategorii „najlepsze koło naukowe” – kwota 12.000 zł.,
 3. nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne.

Harmonogram

Etap uczelniany w Politechnice Gdańskiej

 • do 16 kwietnia 2021 r. (piątek) - przesłanie informacji o Konkursie i Harmonogramu

                                                      do Wydziałów oraz studentów PG.

 • 17 - 18 maja 2021 r. (wtorek - środa) - zgłaszanie Kandydatów z Wydziałów wraz

                                           ze złożeniem wymaganych dokumentów (w Prorektoracie

                                           ds. kształcenia i dydaktyki lub u Koordynatora Konkursu).

 • 15 czerwca 2021 r. (wtorek) – Sala Senatu 6 min. multimedialna/zdalna prezentacja

                                            dorobku przez Kandydatów z Wydziałów (studentów oraz

                                            Kół Naukowych PG przed Komisją złożoną z Prodziekanów

                                            oraz w obecności Prorektora i  Koordynatora Konkursu).

 • 15 czerwca 2021 r. (wtorek) – wybór Laureatów etapu Uczelnianego (po jednym z

                                            każdej kategorii przez Komisję (w tajnym głosowaniu).

 • do 30 czerwca 2021 r. (środa) – zgłoszenie Kandydatów PG (dostarczenie przez

                                            PG Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej do biura

                                            Stowarzyszenia Czerwonej Róży).

Etap główny - Międzyuczelniany i Gala Konkursu (w Uniwersytecie Gdańskim)

 • 15 listopada 2021 r. (poniedziałek) - publiczna prezentacja Kandydatów,

                                              6 min. w obecności Kapituły Konkursowej (w Auli UG).

 • 19 listopada 2021 r. (piątek) - zamknięte posiedzenie Kapituły Konkursowej (w UG).
 • 21 listopada 2021 r. (niedziela) – Uroczysta Gala Konkursowa (w Auli UG.)