Informacje dla dyplomantów

Na stronie internetowej naszego Wydziału w zakładce studenci --> studia I i II stopnia --> informacje dla dyplomantów pojawił się zaktualizowany plik o nazwie Ważne informacje, procedura składania pracy dyplomowej. Znajdują się tam wszystkie najważniejsze informacje związane z procesem składania pracy - obligatoryjnie należy zapoznać się ze wskazanym plikiem.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną proszę nie zdobywać podpisów w sekretariacie, ani u promotora! Terminem złożenia pracy jest dla nas wgranie jej do "antyplagiatu" w MojaPG i wstępna weryfikacja pracy. Proponujemy 2 rozwiązania jeśli chodzi o złożenie papierowej wersji w dziekanacie:

• przed obroną - komplet dokumentów czyli praca+ wniosek o przeprowadzenie obrony w wersji tradycyjnej/zdalnej+ oświadczenie (włożone luźno do pracy),

• w momencie odbioru dyplomu - jak wyżej pełen komplet oryginalnych dokumentów, natomiast obligatoryjnie przed obroną należy wysłać na adres mój lub dziekanatu skan wniosku o przeprowadzenie obrony oraz skan oświadczenia. Rekomendowana jest obrona w wersji stacjonarnej. Tylko w wyjątkowych przypadkach (choroba, duża odległość miejsca zamieszkania od Uczelni i problem z dojazdem) odbyć będzie się mogła w formie zdalnej za zgodą Dziekana Wydziału FTiMS.

Karta obiegowa w wersji elektronicznej zostanie dla każdego indywidualnie wygenerowana w systemie MojaPG po obronie. Odbiór dyplomu będzie możliwy m.in. po uzyskaniu wszystkich wpisów na wspomnianej karcie (instrukcja wygeneruje się mailowo w momencie jej wystawienia).