02.06.2016r.
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2016 z 31 maja 2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

15.05.2016r.
Zarządzenie Rektora PG nr 4/2016 z 17 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem
usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej.

30.04.2015r.
Zarządzenie Rektora PG nr 10/2015 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego
 Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

21.05.2014r.
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 27/2014 z 21 maja 2014 r. w sprawie: wysokości opłat za wydanie niektórych dokumentów na Politechnice Gdańskiej.

07.05.2014r.
Zarządzenie Rektora nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2014/2015.

22.10.2014r.
Uchwała Senatu PG nr 221/2014/XXIII z 22 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.

28.05.2013r.
WNIOSKI O ANULOWANIE OPŁAT
Przypominamy, że wnioski dotyczące zwalniania studentów z obowiązku uiszczania opłat za usługi edukacyjne (powtarzanie zajęć) muszą zostać złożone w dziekanacie w terminie:
- do dnia rozpoczęcia semestru zimowego, gdy wniosek dotyczy semestru zimowego lub całego roku akademickiego
- do dnia rozpoczęcia semestru letniego, gdy wniosek dotyczy semestru letniego.